یکی بود یکی نبود.زیر این سقف کبود یه غریبه اشنا دل و جونمو ربود.اینجوری نگام نکن گل یاس مهربون.اون غریبه خودتی همیشه پیشم بمون

SMS بعدی>>>