یه یارو رفت حج . نه طواف میکرد نه نماز می خوند ازش پرسیدن چرا گفت به ما گفتن همه چیز با کاروانه

SMS بعدی>>>